I forbindelse med utdanningskonferansen som arrangeres hver høst deler vi ut annerkjennelse til personer som fortjener det gjennom sin innsats for samfunnet. Stipendene skal brukes på kompetansehevende tiltak, utstyr eller annet som fremmer stipendiatens arbeid. Under kan du lese om statuttene til noen av våre hedersbevisninger. Kjenner du noen som fortjener en slik oppmerksomhet kan du sende en epost til kurs@brydeg.no

Du må i eposten skrive navn og arbeidssted på den du innstiller. I tillegg må du skrive noen setninger om hvorfor personen fortjener dette. Du nominerer personen til heder, vi ser hvilken priser den enkelte kan være aktuell for.

NNF STIPEND

§ 1 Norsk narkotikaforebyggende forenings stipend tildeles en person, gruppe tjenestemenn eller avdeling for i lang tid, og på en fremragende måte har arbeidet innenfor NNFs formål. Stipendet er også ment som en hedersbevisning for lang og tro tjeneste.
§ 2 Forslag på kandidater til stipendet kan fremmes av alle medlemmer av. Forslagene må være begrunnet og kommet styret i hende i god tid før foreningens utdanningskonferanser.
§ 3 Stipendet er for tiden på 25.000,- samt et diplom. Stipendet deles hvert år ut i forbindelse med utdanningskonferansen.
§ 4 Avgjørelse om hvem som tildeles stipendet foretas av styret, og skal inngå som eget punkt på dagsorden under styremøte i forkant av konferansen.
§ 5 Statuttene for stipendet fastsettes av Styret, og kan bare endres med enstemmig innstilling på styremøte .

BRY DEG STIPEND

§ 1 Bry Deg stipend deles ut til en person, gruppe tjenestemenn eller avdeling for særdels utmerket tjeneste for forebygging av narkotikamisbruk og fremme Bry Deg.
§ 2 Forslag på kandidater til Bry Deg stipend kan fremmes av alle medlemmer. Forslagene må være begrunnet og kommet styret i hende i god tid før foreningens utdanningskonferanser.
§ 3 Stipendet er for tiden på 25.000,- samt et diplom. Stipendet kan deles ut hvert år i forbindelse med utdanningskonferansen.
§ 4 Avgjørelse om hvem som tildeles stipendet foretas av styret, og skal inngå som eget punkt på dagsorden under styremøte i forkant av konferansen.
§ 5 Statuttene for Bry Deg-stipendet fastsettes av styret, og kan bare endres med enstemmig innstilling på styremøte.

ØVRIGE STIPEND

§ 1 Norsk narkotikaforebyggende forening kan dele ut andre stipender til sine medlemmer. Slike stipend gis navn etter de som donerer midler til formålet av sponsorer/samarbeidspartnere. 
§ 2 Slike stipend kan tildeles medlemmer som har vist særlig stor interesse/aktivitet i narkotikabekjempelse, og som gjennom sitt arbeid har vist betydelig initiativ og/eller oppnådd mye mer enn det som kunne forventes.  
§ 3 Andre stipender skal i utgangspunktet kun tildeles en person, men kan ved enkelte tilfeller tildeles en avdeling eller en bestemt gruppe mennesker.
§ 4 Stipendene skal fortrinnsvis benyttes som en inspirasjon og stimulans for yngre medlemmer til fortsatt engasjement innenfor foreningens formål.
§ 5 Forslag på kandidater til Disse stipendene kan fremmes av alle medlemmer. Forslagene må være begrunnet og ha kommet styret i hende i god tid før foreningens utdanningskonferanser.
§ 6 Stipendenes størrelse fastsettes utfra tildelte midler fra år til år. Stipendet gis også i form av et diplom sammen med pengene. Stipendet deles hvert år ut i forbindelse med utdanningskonferansen.
§ 7 Avgjørelse om hvem som tildeles stipendene foretas av styret, og skal inngå som eget punkt på dagsorden under styremøte i forkant av konferansen.
§ 8 Statuttene for sponsorstipendene fastsettes av Styret, og kan bare endres med enstemmig innstilling på styremøte.

STIPEND TIL KOMPETANSEHEVING

For å bidra til enkeltmedlemmers kompetanseheving kan det søkes om støtte til dette. Søknaden sendes på mail til nnf@brydeg.no. Søknaden må inneholde en beskrivelse av kompetansehevingen, hvilke synergier det vil ha for andre, hvilken støtte som mottas fra andre til formålet og budsjett.

Tilbake til toppen