BRY DEG - SI NEI TIL NARKOTIKA

”Bry deg – si nei til narkotika” er vårt rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør vi gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner og rollemodeller som har kontakt med barn og unge, i tillegg til forebygging blant russ og i idretten.

Formål
Formålet med prosjektet er at færrest mulig skal begynne med narkotika og gjennom dette at flere får et godt liv, god oppvekst og i bedre stand til å nyttiggjøre seg de evner de er utstyrt med fra fødselen av. Bry deg søker å gjøre narkotikamisbruk “utrendy” samt å ansvarliggjøre foreldre og andre voksne til å bli tydelige veiledere/grensesettere. Dette avspeiles også i at barnas muligheter for å vokse opp i et trygt nærmiljø styrkes (FNs Barnekonvensjonen art 5 og art 33).

Det er barnas trygghet og oppvekstvilkår som skal være tema for arbeidet i Bry deg prosjektet. Studier viser at foreldre ofte føler seg isolerte og usikre i oppdragelsen og grensesetting av barn (Henriksen, 2000). Gjennom å skape en lokal positiv foreldrekultur kan foreldrene hjelpes til å bli tryggere som omsorgspersoner. De vil tilegne seg og utvikle relevant kunnskap om rus og andre utfordrende tema ungdom utsettes for i oppveksten. Når barna opplever at mor og far har kunnskap og felles holdninger med andre foreldre, lærere og andre voksne i nærmiljøet, vil dette være svært viktig for å hindre rusbruk, utenforskap og kriminalitet.

Lokal forankring
WHO har innført prinsippet om næromsorg, “Laveste Effektive Omsorgsnivå” (LEON). LEON er et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig. Det gjør vi gjennom at “Bry deg- si nei til narkotika” drives lokalt av dem som kjenner den lokale situasjonen. Pr dags dato består NNPF av 20 lokallag. Lokallagene står for den daglige aktiviteten i sitt nærområde. Den viktigste innsatsen er å tilby gratis Bry deg foredrag til skoleforeldre hvor man fokuserer på kunnskap foreldre trenger i oppdragerrollen. Noen lokallag har i tillegg prosjekter innen idretten, utelivet og blant russen.

Å etablere en positiv foreldrekultur gjennom etablering av foreldrenettverk står sentralt i Bry deg prosjektet. Dette er en strategi som er utprøvd over mange år, men var i liten grad implementert i eksisterende planverk og strategidokumenter før UNODC og WHO presenterte sin “best practice” gjennom rapporten “International Standards on Drug Use Prevention”. Den andre oppdaterte utgaven ble lansert under CND-kongressen (UNODC) i Wien i mars 2018 . Det forebyggende prosjektet Bry deg – si nei til narkotika forankres godt i denne ønskede standarden fra WHO og UNODC.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), er også veldig klar på dette området og anbefaler alle skoler om å opprette foreldrenettverk. På de skoler hvor foreldrenettverk allerede er etablert via skolens strategier vil våre foredrag understøtte dette og komme med relevant kunnskap og verktøy.

Ungdom beveger seg i retning av selvstendighet, men er ofte for umodne til å ta hånd om seg selv. Evnen til å sette grenser for seg selv og motet til å stå imot press utenfra er ikke ferdig utviklet. Derfor klarer ungdom seg dårligere uten en trygg havn hjemme. Det grunnleggende spørsmålet «Passer de på meg?» er fortsatt aktuelt (Øiestad, 2011). Felles rammer og grensesetting kan derfor være helt avgjørende for at barn og unge gjør de rette valgene.

En viktig strategi for å ivareta utfordringene som barn og unge står ovenfor er at skolen samarbeider med foreldre på en slik måte at man får en arena for å drøfte felles grenser for barna (Henriksen, 2012).
Tydelige voksne med felles normgrunnlag fremstår også som et sentralt element i byggingen av gode beskyttelsesfaktorer for å hindre rusbruk blant barn og unge (Helsedirektoratet 2009). Undersøkelser som er gjort blant barn og unge sier også at barna har en iboende god motivasjon for å ta rettledning fra trygge voksne (Ungdata).

Våre barn
Gjennom å skape vilje til empati og omsorg hos foreldre for alle barna i klassen/lokalmiljøet, vil også de barna som i utgangspunktet ikke har et godt nett av beskyttelsesfaktorer bli involvert/sett. På denne måten vil man kunne hindre at også denne gruppen ikke utvikler seg negativt. Tanken bak Bry Deg er at det ikke kun er ”mine barn/våre barn” som skal følges opp og involveres, men også de barna som i utgangspunktet ikke har foreldre som involverer seg. En positiv foreldrekultur handler med andre ord også om å bry seg om andre i nærmiljøet.

Den praktiske gjennomføringen
Den praktiske gjennomføringen skjer primært gjennom lokalt samarbeid og bevisstgjøring av foreldre med barn i grunnskolen, innenfor samarbeid med lokale FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). Arbeidet gjennomføres med et motiverende foredrag i mindre fora (klasse/klassetrinn) hvor en egen plan for opprettelse og drift av nettverksgruppene/positiv foreldrekultur presenteres eller understøttes. Foredraget vil vare 1-2 timer.

Sertifiserte Bry deg- foredragsholdere fra NNPFs lokallag står for gjennomføringen av foredragene. Disse lokallagene har utvalgte frivillige medlemmer som i tillegg til relevant egenerfaring fra rusforebyggende arbeid har gjennomført NNPFs Bry Deg – instruktørkurs.

Tilbake til toppen